دوستان گرامی

من از این آدرس کوچ کرده ام. 

در خانه ای جدید منتظر شما هستم.

به امید دیدار